0 votes
in Internet Business by (120 points)
Ưu điểm của trụ tiêu bằng cây gòn lớn
Dễ sống lớn nhanh có thể thả tiêu giống đồng thời hoặc sau 1 – 2 tháng
Ít cành ngang, dễ dàng rong tỉa
Thân dẻo ít sâu bệnh
Điểm bán cây gòn làm trụ tiêu
Ở các Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng và tỉnh thành khác: Hiện chưa có chi nhánh, có thể vận chuyển cây bằng xe tải đến tận nơi. Vui lòng liên hệ qua ĐT để thỏa thuận giá cả và hình thức vận chuyển
Giá bán vỏ cây gòn gòn làm trụ tiêu
Giá phụ thuộc vào đường kính thân, số lượng mua, thời vụ… Gọi điện liên hệ trước để được tư vấn thêm

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
Welcome to Rethink, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. Most Useful Websites : ADmax.store
ADmax buy sell App
hot-Shot video creator App
JOBScue.com
hotshot.world
----Help us to Grow----
Please Donate
Thanks to (Mr./Miss/Mrs.)
...